Menu

Obchodní podmínky

Nacházíte se na webové stránce, jejichž správcem je Hana M. Kuchyňková.

Tento dokument upravuje podmínky užívání portálu MůjŽivotSAloe.cz.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Správce portálu MůjŽivotSAloe.cz je Hana M. Kuchyňková vydává tyto podmínky užívání webových stránek www.mujzivotsaloe.cz – vztahu ke koncovým uživatelům (dále jen “Podmínky”).

1.2. Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž MůjŽivotSAloe.cz vstupuje s koncovými uživateli v souvislosti s jejich užíváním webových stránek www.mujzivotsaloe.cz a jejich obsahu.

2. Definice použitých pojmů

2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

Uživatel: každý spotřebitel, která navštívil webové stránky mujzivotsaloe.cz nebo přidruženou facebookovou stránku Můj život s aloe na počítačové síti Internet.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Služby: veškeré služby aktuálně nabízené portálem MůjŽivotSAloe.cz Uživatelům.

3. Průběh užívání webových stránek

3.1. MůjŽivotSAloe.cz si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání webových stránek (včetně smazání veškerých vložených údajů, dokumentů či komentářů), pokud Uživatel:

 

 • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy, které mohou poškodit dobré jméno MůjŽivotSAloe.cz či jiných osob;
 • v důsledku nestandardního užívání webových stránek nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje webové stránky a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození webových stránek, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu webových stránek, apod.);
 • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
 • činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu webových stránek; nebo

 

4. Užívání cookies

4.1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k webovým stránkám  MůjŽivotSAloe.cz.

 

4.2. V rámci webových stránek používá MůjŽivotSAloe.cz cookies za těmito účely:

 

 • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby MůjŽivotSAloe.cz byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 • základní nastavení webových stránek ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

 

4.3. Webové stránky mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které portálu MůjŽivotSAloe.cz slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není. Jedná se o následující cookies:

 

 • Google Analytics – MůjŽivotSAloe.cz používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž Portál Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky MůjŽivotSAloe.cz;
 • konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky MůjŽivotSAloe.cz;
 • Google AdWords – MůjŽivotSAloe.cz může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky MůjŽivotSAloe.cz, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby MůjŽivotSAloe.cz. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě Portál Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs;
 • MůjŽivotSAloe.cz si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše.

 

5. Odpovědnost MůjŽivotSAloe.cz

5.1. MůjŽivotSAloe.cz neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení MůjŽivotSAloe.cz. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli MůjŽivotSAloe.cz. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně MůjŽivotSAloe.cz, zavazuje se MůjŽivotSAloe.cz bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. MůjŽivotSAloe.cz bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

 

6. Autorská práva a ochranné známky

6.1 Veškerý obsah webových stránek je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím MůjŽivotSAloe.cz, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytnutím Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

 

6.2 Uživatel není oprávněn užívat webové stránky nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu MůjŽivotSAloe.cz.

 

6.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na webových stránkách je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu MůjŽivotSAloe.cz jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah webových stránek rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.

 

7. Rozhodné právo

7.1 Právní vztah mezi Uživatelem a MůjŽivotSAloe.cz se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

 

8. Zpracování osobních údajů

8.1 MůjŽivotSAloe.cz prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.MůjŽivotSAloe.cz byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 24. 02. 2017 pod číslem registrace: 00071224. V případě některých Služeb může MůjŽivotSAloe.cz figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.

8.2 MůjŽivotSAloe.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele. MůjŽivotSAloe.cz je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

8.3 MůjŽivotSAloe.cz (v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů) je oprávněna Uživateli nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl při své registraci. Informace o Uživatelích nebudou ze strany MůjŽivotSAloe.cz poskytnuty třetím osobám.

8.4 Uživatelé berou na vědomí, že údaje zadané při registraci jsou ze strany portálu MůjŽivotSAloe.cz zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany MůjŽivotSAloe.cz dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

 

9. Korespondenční údaje

9.1. Korespondenční údaje MůjŽivotSAloe.cz jsou následující:

Ing. Hana Martinková Kuchyňková
sídl. Osvobození 779
691 44 Lednice na Moravě

Zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Břeclav.
Č. j.: OŽÚ/1856/2016/Pe/5

IČ: 751 97 529

9.2. Pro kontaktování portálu MůjŽivotSAloe.cz elektronickou cestou je možné použít e-mail info(ad)mujzivotsaloe.cz

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Portál MůjŽivotSAloe.cz je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji MůjŽivotSAloe.cz Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi Uživatel měl objektivní možnost seznámit.

10.2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 1. 2017.

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.1.2017 / 1.1.2017